CEPHALITIS MEANING IN ENGLISH

• Cephalitis Definition & Synonyms

  1. (n.) Same as Phrenitis.


Synonyms:
Encephalitis, Phrenitis,

RECENT SEARCHES