VESTIBULA MEANING IN ENGLISH

• Vestibula Definition & Synonyms

  1. (pl. ) of Vestibulum


• Vestibular Definition & Synonyms

  1. (a.) Of or pertaining to a vestibule; like a vestibule.


RECENT SEARCHES