Elvis Name Meaning in Persian

Elvis is a Christian Boy name and it is English originated name with multiple meanings. Elvis name meaning in Persian is به هر حال. Elvis name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Elvis is 4.

Name Elvis
Gender Boy
Meaning allwise
Origin English
Lucky # 4 ?
نام Elvis
جنس پسر
معنی به هر حال
اصل و نسب انگلیسی
تعداد خوش شانس 4 ?
Elvis Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Christian Boy Names Starting with E
Other Languages

Elvis Name Meaning in Persian

معانی Elvis نام در ایتالیایی - معنای نام به هر حال. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Elvis به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر christian و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Elvis است.

Review & Comment
jpg