Anakaren Name Meaning in Persian

Anakaren is a Christian Girl name and it is English originated name with multiple meanings. Anakaren name meaning in Persian is ترکیبی از اردوی ملی افغانستان. Anakaren name meaning in Persian, popularity and rank stands at 3834 and lucky number for Anakaren is 11.

Name
Anakaren
Gender Girl
Meaning A combination of ana & karen
Origin English
Lucky # 11 ?
نام Anakaren
جنس دختر
معنی ترکیبی از اردوی ملی افغانستان
اصل و نسب انگلیسی
تعداد خوش شانس 11 ?

Anakaren Name Meaning in Persian

معانی Anakaren نام در ایتالیایی - معنای نام ترکیبی از اردوی ملی افغانستان. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Anakaren به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر christian و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Anakaren است.

REVIEW & COMMENT