Tonni Name Meaning in Persian

Tonni is a Christian Girl name and it is English originated name with multiple meanings. Tonni name meaning in Persian is شکوفایی. Tonni name meaning in Persian, popularity and rank stands at 1437 and lucky number for Tonni is 9.

Name
Tonni
Gender Girl
Meaning Flourishing
Origin English
Lucky # 9 ?
نام Tonni
جنس دختر
معنی شکوفایی
اصل و نسب انگلیسی
تعداد خوش شانس 9 ?

Tonni Name Meaning in Persian

معانی Tonni نام در ایتالیایی - معنای نام شکوفایی. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Tonni به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر christian و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Tonni است.

REVIEW & COMMENT