Ridit Name Meaning in Persian

Ridit is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Ridit name meaning in Persian is جهان؛ جهان شناخته شده است. Ridit name meaning in Persian, popularity and rank stands at 2161 and lucky number for Ridit is 6.

Name
Ridit
Gender Boy
Meaning World; World Known
Origin Hindi
Lucky # 6 ?
نام Ridit
جنس پسر
معنی جهان؛ جهان شناخته شده است
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 6 ?

Ridit Name Meaning in Persian

معانی Ridit نام در ایتالیایی - معنای نام جهان؛ جهان شناخته شده است. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Ridit به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Ridit است.

REVIEW & COMMENT