Sohal Name Meaning in Persian

Sohal is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Sohal name meaning in Persian is نرم ظریف. Sohal name meaning in Persian, popularity and rank stands at 7946 and lucky number for Sohal is 1.

Name
Sohal
Gender Boy
Meaning Soft; Delicate
Origin Hindi
Lucky # 1 ?
نام Sohal
جنس پسر
معنی نرم ظریف
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 1 ?

Sohal Name Meaning in Persian

معانی Sohal نام در ایتالیایی - معنای نام نرم ظریف. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Sohal به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Sohal است.

REVIEW & COMMENT