Maanami Name Meaning in Persian

Maanami is a Hindu Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Maanami name meaning in Persian is خوشگل. Maanami name meaning in Persian, popularity and rank stands at 20944 and lucky number for Maanami is 7.

Name
Maanami
Gender Girl
Meaning Beautiful
Origin Hindi
Lucky # 7 ?
نام Maanami
جنس دختر
معنی خوشگل
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 7 ?

Maanami Name Meaning in Persian

معانی Maanami نام در ایتالیایی - معنای نام خوشگل. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Maanami به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Maanami است.

REVIEW & COMMENT