اسامی با معنی فارسی

تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
KINZ names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ZAREER names مسلمان اردو نمایش جزئیات
KAAN names مسلمان ترکی نمایش جزئیات
SALEEL names مسلمان عربی نمایش جزئیات
HAMAATAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
FARASUT names مسلمان عربی نمایش جزئیات
HUMAM names مسلمان عربی نمایش جزئیات
SWARID names مسلمان عربی نمایش جزئیات
FIKHAR names مسلمان اردو نمایش جزئیات
NIHAAS names مسلمان عربی نمایش جزئیات
names پسران اسامی names دختران اسامی

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

I am also considering this name for my newborn niece. Because it is the most beautiful name

  • Farzan, Hyderabad
  • Thu 26 May, 2022

Zayan is a very unique name with a beautiful meaning. This page provide me the best information about the every name

  • Adyan, Lahore
  • Thu 26 May, 2022

I got the many names from the online way that provide me the best information about the every name what I want

  • Kulsoom , Islamabad
  • Thu 26 May, 2022

Irha is one of my favorite name .. I love this name and give my preferences to designate this name to my daughter.

  • Sana, Karachi
  • Thu 26 May, 2022

Zainab is such a nice name with this very good meaning and it is providing authentic meaning of every name

  • Shiza, Islamabad
  • Thu 26 May, 2022