اسامی با معنی فارسی

تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
AANISHA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
BALOCH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
BAASS names مسلمان عربی نمایش جزئیات
MUSARIF names مسلمان عربی نمایش جزئیات
SAQIB ALI names مسلمان عربی نمایش جزئیات
NOORALI names مسلمان عربی نمایش جزئیات
GHUDAN names مسلمان عربی نمایش جزئیات
PAIEZ names مسلمان عربی نمایش جزئیات
KHASHIF names مسلمان عربی نمایش جزئیات
RABICA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
names پسران اسامی names دختران اسامی
Browse persian Boy Names by Alphabets
Browse persian Girls Names by Alphabets

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Stacy carries a charming meaning and has a timeless appeal, ideal for any modern girl.

  • Alex, Singapore
  • Tue 16 Apr, 2024

Anika is a lovely name with a rich heritage, sure to bring joy and brightness to your family.

  • Sarah, Delhi
  • Tue 16 Apr, 2024

Anam is a beautiful name with a deep meaning, perfect for your little princess.

  • Ayesha, Attock
  • Tue 16 Apr, 2024

A timeless Christian name, embodying courage and wisdom, fit for a leader who guides with grace.

  • Sameer, Los Angeles
  • Sun 14 Apr, 2024

In Hindi tradition, Aadhav symbolizes strength and resilience, a name for a warrior destined for greatness.

  • Waseem, Lucknow
  • Sun 14 Apr, 2024