اسامی با معنی فارسی
تازه نام نوزاد اضافه
نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
HURBUJ مسلمان عربی
JOHARA مسلمان اردو
MASNA مسلمان اردو
RAQIBA مسلمان اردو
AQIDAH مسلمان عربی
TAJDAR مسلمان فارسی
BAASIM مسلمان عربی
MAYMUN مسلمان عربی
BASSAM مسلمان عربی
RAGHAD مسلمان عربی
این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Atin
It is an incorrect information, Atin is a Sanskrit Name. Please correct your website information.

Bhim , Delhi Wed 21 Oct, 2020

Dayleen
no me parece muy explicativo

Dayleen , La Paz Tue 20 Oct, 2020

Nahid
My name is Nahid. i very like this name and This page provides a lot of information and authentic details

Nahid , Lahore Tue 20 Oct, 2020

Dawood
My Niece Name is dawood. he is very cute .. i found meaning of this name from here

Babar , Islamabad Tue 20 Oct, 2020

Kelvin
i realy love my name for every moment when i write it and actually i proud of myself with my name KELVIN

Kelvin , Moshi Tue 20 Oct, 2020

Aadil
My name is Aadil.. This page gives me info about my name . its a great way to know any information

Aadil , karachi Tue 20 Oct, 2020

Yahya
My Elder brother name is Yahya .. I got all the information about this name

Ahmed , Multan Tue 20 Oct, 2020

Sarim
Sarim name and its meaning is one my favorite.. Every Name meanings is available here easily

Amaan , Sialkot Tue 20 Oct, 2020

Mubeen
I'm very happy with my name selected by my parents .. I like my name very much . and its meaning is very great

Mubeen , Islamabad Tue 20 Oct, 2020

Labib
My name is Labib and I just love my name. It is just according to my personality.

Labib , Lahore Tue 20 Oct, 2020