Ataqat meaning in Persian

Ataqat is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ataqat name meaning in Persian is آزادی. Ataqat name meaning in Persian, popularity and rank stands at 27442 and lucky number for Ataqat is 6.

Name
Ataqat
Gender Boy
Meaning Liberty
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
نام Ataqat
جنس پسر
معنی آزادی
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 6 ?

REVIEW & COMMENT

Ataqat Name Meaning in Persian

معانی Ataqat نام در ایتالیایی - معنای نام آزادی. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Ataqat به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Ataqat است.