Buraq meaning in Persian

Buraq is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Buraq name meaning in Persian is یکی روشن. Buraq name meaning in Persian, popularity and rank stands at 4232 and lucky number for Buraq is 5.

Name
Buraq
Gender Boy
Meaning Bright One
Origin Arabic
Lucky # 5 ?
نام Buraq
جنس پسر
معنی یکی روشن
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 5 ?

REVIEW & COMMENT

Buraq Name Meaning in Persian

معانی Buraq نام در ایتالیایی - معنای نام یکی روشن. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Buraq به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Buraq است.