I'bad معنی نام

I'bad is a Muslim Boy name and it is an Arabic originated name with multiple meanings. I'bad name meaning in Persian is Servants, Slaves, بندگان, بردگان.

Name
I'bad
Gender Boy
Meaning Servants, Slaves
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
نام I'bad
جنس پسر
معنی بندگان, بردگان
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 7 ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

I'bad

How do you find this name? I'bad

I'bad Name Meaning in Persian

معانی I'bad نام در ایتالیایی - معنای نام بندگان, بردگان. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام I'bad به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی I'bad است.