Ratib Name Meaning in Persian

Ratib is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ratib name meaning in Persian is مرتب. Ratib name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Ratib is 9.

Name Ratib
Gender Boy
Meaning Arranger
Origin Arabic
Lucky # 9 ?
نام Ratib
جنس پسر
معنی مرتب
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 9 ?
Ratib Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with R
Other Languages

Ratib Name Meaning in Persian

معانی Ratib نام در ایتالیایی - معنای نام مرتب. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Ratib به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Ratib است.

Review & Comment
jpg