Rimon Name Meaning in Persian

Rimon is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Rimon name meaning in Persian is انار. Rimon name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Rimon is 3.

Name Rimon
Gender Boy
Meaning Pomegranate
Origin Arabic
Lucky # 3 ?
نام Rimon
جنس پسر
معنی انار
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 3 ?
Rimon Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with R
Other Languages

Rimon Name Meaning in Persian

معانی Rimon نام در ایتالیایی - معنای نام انار. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Rimon به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Rimon است.

Review & Comment
jpg