Saagh معنی نام

Saagh Name Meaning in persian
Name
Saagh
Gender Boy
Meaning Variant Of Sagh: Listener, In Order
Origin Arabic
Lucky # ?
نام Saagh
جنس پسر
معنی نوع از سقز: شنونده, به ترتیب
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Sa'aadat Saad Sa'adat
Saabiq Sa'ad Saadi
Saabir Saadaat

How do u find this name? Saagh

Saagh Name Meaning in persian

معانی Saagh نام در ایتالیایی - معنای نام نوع از سقز: شنونده, به ترتیب. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Saagh به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Saagh است.