Tolani Name Meaning in Persian

Tolani is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Tolani name meaning in Persian is طولانی. Tolani name meaning in Persian, popularity and rank stands at 47343 and lucky number for Tolani is 8.

Name
Tolani
Gender Boy
Meaning Long
Origin Arabic
Lucky # 8 ?
نام Tolani
جنس پسر
معنی طولانی
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 8 ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Toba Toheed Toogh
Tobree Tolani Toor
Tofeel Toma

Tolani Name Meaning in Persian

معانی Tolani نام در ایتالیایی - معنای نام طولانی. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Tolani به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Tolani است.

REVIEW & COMMENT