Umran Name Meaning in Persian

Umran is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Umran name meaning in Persian is در معنای سندی است: رفاه.. Umran name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Umran is 1.

Name Umran
Gender Boy
Meaning In Sindhi meaning is : Prosperity,
Origin Arabic
Lucky # 1 ?
نام Umran
جنس پسر
معنی در معنای سندی است: رفاه.
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 1 ?

Umran Name Meaning in Persian

معانی Umran نام در ایتالیایی - معنای نام در معنای سندی است: رفاه.. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Umran به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Umran است.

Review & Comment
jpg