Yaafay meaning in Persian

Yaafay is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Yaafay name meaning in Persian is بلند قد. Yaafay name meaning in Persian, popularity and rank stands at 49352 and lucky number for Yaafay is 5.

Name
Yaafay
Gender Boy
Meaning Tall
Origin Arabic
Lucky # 5 ?
نام Yaafay
جنس پسر
معنی بلند قد
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 5 ?

REVIEW & COMMENT

Yaafay Name Meaning in Persian

معانی Yaafay نام در ایتالیایی - معنای نام بلند قد. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Yaafay به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Yaafay است.