Aamarzgah Name Meaning in Persian

Aamarzgah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Aamarzgah name meaning in Persian is بخشنده. Aamarzgah name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Aamarzgah is 3.

Name Aamarzgah
Gender Girl
Meaning Giver
Origin Arabic
Lucky # 3 ?
نام Aamarzgah
جنس دختر
معنی بخشنده
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 3 ?
Aamarzgah Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with A
Other Languages

Aamarzgah Name Meaning in Persian

معانی Aamarzgah نام در ایتالیایی - معنای نام بخشنده. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Aamarzgah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Aamarzgah است.

Review & Comment
jpg