Abariq Name Meaning in Persian

Abariq is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Abariq name meaning in Persian is کارافه. Abariq name meaning in Persian, popularity and rank stands at 42174 and lucky number for Abariq is 3.

Name
Abariq
Gender Girl
Meaning Carafe
Origin Arabic
Lucky # 3 ?
نام Abariq
جنس دختر
معنی کارافه
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 3 ?

Abariq Name Meaning in Persian

معانی Abariq نام در ایتالیایی - معنای نام کارافه. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Abariq به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Abariq است.

REVIEW & COMMENT