Altifaat Name Meaning in Persian

Altifaat is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Altifaat name meaning in Persian is جاذبه ها. Altifaat name meaning in Persian, popularity and rank stands at 57420 and lucky number for Altifaat is 7.

Name
Altifaat
Gender Girl
Meaning Attractions
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
نام Altifaat
جنس دختر
معنی جاذبه ها
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 7 ?

Altifaat Name Meaning in Persian

معانی Altifaat نام در ایتالیایی - معنای نام جاذبه ها. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Altifaat به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Altifaat است.

REVIEW & COMMENT