Aram Name Meaning in Persian

Aram is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Aram name meaning in Persian is در معنای ارمنی است: بالا, فرمایند.. Aram name meaning in Persian, popularity and rank stands at 3685 and lucky number for Aram is 6.

Name Aram
Gender Girl
Meaning In armenian meaning is : High, exalted.
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
نام Aram
جنس دختر
معنی در معنای ارمنی است: بالا, فرمایند.
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 6 ?
نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with A

Aram Name Meaning in Persian

معانی Aram نام در ایتالیایی - معنای نام در معنای ارمنی است: بالا, فرمایند.. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Aram به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Aram است.

Review & Comment
jpg