Haafezah Name Meaning in Persian

Haafezah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Haafezah name meaning in Persian is در برابر. Haafezah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 37480 and lucky number for Haafezah is 11.

Name
Haafezah
Gender Girl
Meaning Against
Origin Arabic
Lucky # 11 ?
نام Haafezah
جنس دختر
معنی در برابر
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 11 ?

Haafezah Name Meaning in Persian

معانی Haafezah نام در ایتالیایی - معنای نام در برابر. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Haafezah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Haafezah است.

REVIEW & COMMENT