Izaad Name Meaning in Persian

Izaad is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Izaad name meaning in Persian is افزایش دادن. Izaad name meaning in Persian, popularity and rank stands at 45953 and lucky number for Izaad is 5.

Name
Izaad
Gender Girl
Meaning Increase
Origin Arabic
Lucky # 5 ?
نام Izaad
جنس دختر
معنی افزایش دادن
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 5 ?

Izaad Name Meaning in Persian

معانی Izaad نام در ایتالیایی - معنای نام افزایش دادن. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Izaad به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Izaad است.

REVIEW & COMMENT