Izfereen Name Meaning in Persian

Izfereen is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Izfereen name meaning in Persian is محترم. Izfereen name meaning in Persian, popularity and rank stands at 48986 and lucky number for Izfereen is 7.

Name
Izfereen
Gender Girl
Meaning Honorable
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
نام Izfereen
جنس دختر
معنی محترم
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 7 ?

Izfereen Name Meaning in Persian

معانی Izfereen نام در ایتالیایی - معنای نام محترم. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Izfereen به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Izfereen است.

REVIEW & COMMENT