Jaadi Name Meaning in Persian

Jaadi is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Jaadi name meaning in Persian is زعفران. Jaadi name meaning in Persian, popularity and rank stands at 43476 and lucky number for Jaadi is 7.

Name
Jaadi
Gender Girl
Meaning Saffron
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
نام Jaadi
جنس دختر
معنی زعفران
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 7 ?

Jaadi Name Meaning in Persian

معانی Jaadi نام در ایتالیایی - معنای نام زعفران. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Jaadi به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Jaadi است.

REVIEW & COMMENT