Lakicia Name Meaning in Persian

Lakicia is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Lakicia name meaning in Persian is زن.. Lakicia name meaning in Persian, popularity and rank stands at 23771 and lucky number for Lakicia is 1.

Name
Lakicia
Gender Girl
Meaning Woman.
Origin Arabic
Lucky # 1 ?
نام Lakicia
جنس دختر
معنی زن.
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 1 ?

Lakicia Name Meaning in Persian

معانی Lakicia نام در ایتالیایی - معنای نام زن.. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Lakicia به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Lakicia است.

REVIEW & COMMENT