Lamzah Name Meaning in Persian

Lamzah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Lamzah name meaning in Persian is با علامت صحبت کنید. Lamzah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 52541 and lucky number for Lamzah is 7.

Name
Lamzah
Gender Girl
Meaning Talk With Sign
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
نام Lamzah
جنس دختر
معنی با علامت صحبت کنید
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 7 ?

Lamzah Name Meaning in Persian

معانی Lamzah نام در ایتالیایی - معنای نام با علامت صحبت کنید. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Lamzah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Lamzah است.

REVIEW & COMMENT