Mohisnah Name Meaning in Persian

Mohisnah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Mohisnah name meaning in Persian is پارسا. Mohisnah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 47897 and lucky number for Mohisnah is 6.

Name
Mohisnah
Gender Girl
Meaning Pious
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
نام Mohisnah
جنس دختر
معنی پارسا
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 6 ?

Mohisnah Name Meaning in Persian

معانی Mohisnah نام در ایتالیایی - معنای نام پارسا. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Mohisnah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Mohisnah است.

REVIEW & COMMENT