Perbeen Name Meaning in Persian

Perbeen is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Perbeen name meaning in Persian is عاقل. Perbeen name meaning in Persian, popularity and rank stands at 50880 and lucky number for Perbeen is 11.

Name
Perbeen
Gender Girl
Meaning Wise
Origin Arabic
Lucky # 11 ?
نام Perbeen
جنس دختر
معنی عاقل
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 11 ?

Perbeen Name Meaning in Persian

معانی Perbeen نام در ایتالیایی - معنای نام عاقل. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Perbeen به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Perbeen است.

REVIEW & COMMENT