Rahima معنی نام

Rahima Name Meaning in persian
Name
Rahima
Gender Girl
Meaning Compassionate( Swahili origin )
Origin Arabic
Lucky # ?
نام Rahima
جنس دختر
معنی مهربان (منشاء سواحیلی)
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Raabia Raaem Raahilah
Raabiah Raafiah Raahima
Raabitah Raaheel

How do u find this name? Rahima

Rahima Name Meaning in persian

معانی Rahima نام در ایتالیایی - معنای نام مهربان (منشاء سواحیلی). این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Rahima به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Rahima است.