Saa'at Name Meaning in Persian

Saa'at is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Saa'at name meaning in Persian is لحظه. Saa'at name meaning in Persian, popularity and rank stands at 36220 and lucky number for Saa'at is 6.

Name
Saa'at
Gender Girl
Meaning Moment
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
نام Saa'at
جنس دختر
معنی لحظه
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 6 ?

Saa'at Name Meaning in Persian

معانی Saa'at نام در ایتالیایی - معنای نام لحظه. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Saa'at به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Saa'at است.

REVIEW & COMMENT