Saabrah Name Meaning in Persian

Saabrah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Saabrah name meaning in Persian is صبر. Saabrah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 37899 and lucky number for Saabrah is 5.

Name
Saabrah
Gender Girl
Meaning Patience
Origin Arabic
Lucky # 5 ?
نام Saabrah
جنس دختر
معنی صبر
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 5 ?

Saabrah Name Meaning in Persian

معانی Saabrah نام در ایتالیایی - معنای نام صبر. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Saabrah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Saabrah است.

REVIEW & COMMENT