Saabri Name Meaning in Persian

Saabri is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Saabri name meaning in Persian is صبر. Saabri name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Saabri is 6.

Name Saabri
Gender Girl
Meaning Patience
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
نام Saabri
جنس دختر
معنی صبر
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 6 ?
Saabri Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with S
Other Languages

Saabri Name Meaning in Persian

معانی Saabri نام در ایتالیایی - معنای نام صبر. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Saabri به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Saabri است.

Review & Comment
jpg