Saabtah Name Meaning in Persian

Saabtah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Saabtah name meaning in Persian is ستاره. Saabtah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 38347 and lucky number for Saabtah is 7.

Name
Saabtah
Gender Girl
Meaning Star
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
نام Saabtah
جنس دختر
معنی ستاره
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 7 ?

Saabtah Name Meaning in Persian

معانی Saabtah نام در ایتالیایی - معنای نام ستاره. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Saabtah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Saabtah است.

REVIEW & COMMENT