Ulaa meaning in Persian

Ulaa is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ulaa name meaning in Persian is بالا. Ulaa name meaning in Persian, popularity and rank stands at 50061 and lucky number for Ulaa is 8.

Name
Ulaa
Gender Girl
Meaning High
Origin Arabic
Lucky # 8 ?
نام Ulaa
جنس دختر
معنی بالا
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 8 ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Ula Ulfah Ulkah
Ulaa Ulfat Ullima
Ulema Ulima

REVIEW & COMMENT

Ulaa Name Meaning in Persian

معانی Ulaa نام در ایتالیایی - معنای نام بالا. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Ulaa به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Ulaa است.