Ervad Name Meaning in Persian

Ervad is a Muslim Boy name and it is Persian originated name with multiple meanings. Ervad name meaning in Persian is معلم دینی. Ervad name meaning in Persian, popularity and rank stands at 17312 and lucky number for Ervad is 5.

Name
Ervad
Gender Boy
Meaning Religious Teacher
Origin Persian
Lucky # 5 ?
نام Ervad
جنس پسر
معنی معلم دینی
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 5 ?

Ervad Name Meaning in Persian

معانی Ervad نام در ایتالیایی - معنای نام معلم دینی. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Ervad به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Ervad است.

REVIEW & COMMENT