Chalipa Name Meaning in Persian

Chalipa is a Muslim Girl name and it is Persian originated name with multiple meanings. Chalipa name meaning in Persian is صلیب. Chalipa name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Chalipa is 1.

Name Chalipa
Gender Girl
Meaning Cross
Origin Persian
Lucky # 1 ?
نام Chalipa
جنس دختر
معنی صلیب
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 1 ?

Chalipa Name Meaning in Persian

معانی Chalipa نام در ایتالیایی - معنای نام صلیب. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Chalipa به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Chalipa است.

Review & Comment
jpg