Ereti Name Meaning in Persian

Ereti is a Muslim Girl name and it is Persian originated name with multiple meanings. Ereti name meaning in Persian is انرژی. Ereti name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Ereti is 8.

Name Ereti
Gender Girl
Meaning Energy
Origin Persian
Lucky # 8 ?
نام Ereti
جنس دختر
معنی انرژی
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 8 ?

Ereti Name Meaning in Persian

معانی Ereti نام در ایتالیایی - معنای نام انرژی. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Ereti به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Ereti است.

Review & Comment
jpg