Erezisha Name Meaning in Persian

Erezisha is a Muslim Girl name and it is Persian originated name with multiple meanings. Erezisha name meaning in Persian is حقگویی. Erezisha name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Erezisha is 6.

Name Erezisha
Gender Girl
Meaning Truthfulness
Origin Persian
Lucky # 6 ?
نام Erezisha
جنس دختر
معنی حقگویی
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 6 ?

Erezisha Name Meaning in Persian

معانی Erezisha نام در ایتالیایی - معنای نام حقگویی. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Erezisha به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Erezisha است.

Review & Comment
jpg