Pareevash Name Meaning in Persian

Pareevash is a Muslim Girl name and it is Persian originated name with multiple meanings. Pareevash name meaning in Persian is پری رو. Pareevash name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Pareevash is 4.

Name Pareevash
Gender Girl
Meaning Fairy-faced
Origin Persian
Lucky # 4 ?
نام Pareevash
جنس دختر
معنی پری رو
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 4 ?
Pareevash Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Muslim Girl Names Starting with P
Other Languages

Pareevash Name Meaning in Persian

معانی Pareevash نام در ایتالیایی - معنای نام پری رو. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Pareevash به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Pareevash است.

Review & Comment
jpg