Pegah Name Meaning in Persian

Pegah is a Muslim Girl name and it is Persian originated name with multiple meanings. Pegah name meaning in Persian is سپیده دم. Pegah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 10269 and lucky number for Pegah is 1.

Name
Pegah
Gender Girl
Meaning Dawn
Origin Persian
Lucky # 1 ?
نام Pegah
جنس دختر
معنی سپیده دم
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 1 ?

Pegah Name Meaning in Persian

معانی Pegah نام در ایتالیایی - معنای نام سپیده دم. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Pegah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Pegah است.

REVIEW & COMMENT