Dicle Name Meaning in Persian

Dicle is a Muslim Girl name and it is Turkish originated name with multiple meanings. Dicle name meaning in Persian is یک رودخانه فوق العاده تأمین زندگی. Dicle name meaning in Persian, popularity and rank stands at 16942 and lucky number for Dicle is 6.

Name
Dicle
Gender Girl
Meaning A wonderful river; life providing
Origin Turkish
Lucky # 6 ?
نام Dicle
جنس دختر
معنی یک رودخانه فوق العاده تأمین زندگی
اصل و نسب ترکی
تعداد خوش شانس 6 ?

Dicle Name Meaning in Persian

معانی Dicle نام در ایتالیایی - معنای نام یک رودخانه فوق العاده تأمین زندگی. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Dicle به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Dicle است.

REVIEW & COMMENT