Imad Al Din Name Meaning in Persian

Imad Al Din is a Muslim Boy name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Imad Al Din name meaning in Persian is ستون از ایمان. Imad Al Din name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Imad Al Din is 5.

Name Imad Al Din
Gender Boy
Meaning Pillar of the faith
Origin Urdu
Lucky # 5 ?
نام Imad Al Din
جنس پسر
معنی ستون از ایمان
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس 5 ?
Imad Al Din Name Meaning in English
نام های مشابه بیشتر ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with I
Other Languages

Imad Al Din Name Meaning in Persian

معانی Imad Al Din نام در ایتالیایی - معنای نام ستون از ایمان. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Imad Al Din به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Imad Al Din است.

Review & Comment
jpg