Heema Name Meaning in Persian

Heema is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Heema name meaning in Persian is توهم. Heema name meaning in Persian, popularity and rank stands at 9652 and lucky number for Heema is 5.

Name
Heema
Gender Girl
Meaning DELUSION
Origin Urdu
Lucky # 5 ?
نام Heema
جنس دختر
معنی توهم
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس 5 ?

Heema Name Meaning in Persian

معانی Heema نام در ایتالیایی - معنای نام توهم. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Heema به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Heema است.

REVIEW & COMMENT