Mohisa Name Meaning in Persian

Mohisa is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Mohisa name meaning in Persian is داستان گوی.. Mohisa name meaning in Persian, popularity and rank stands at 14645 and lucky number for Mohisa is 11.

Name
Mohisa
Gender Girl
Meaning Story Teller.
Origin Urdu
Lucky # 11 ?
نام Mohisa
جنس دختر
معنی داستان گوی.
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس 11 ?

Mohisa Name Meaning in Persian

معانی Mohisa نام در ایتالیایی - معنای نام داستان گوی.. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Mohisa به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Mohisa است.

REVIEW & COMMENT