Mohsana Name Meaning in Persian

Mohsana is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Mohsana name meaning in Persian is پاکدامن, با فضیلت, حفاظت شده. Mohsana name meaning in Persian, popularity and rank stands at 16153 and lucky number for Mohsana is 8.

Name
Mohsana
Gender Girl
Meaning Chaste, virtuous, protected
Origin Urdu
Lucky # 8 ?
نام Mohsana
جنس دختر
معنی پاکدامن, با فضیلت, حفاظت شده
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس 8 ?

Mohsana Name Meaning in Persian

معانی Mohsana نام در ایتالیایی - معنای نام پاکدامن, با فضیلت, حفاظت شده. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Mohsana به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Mohsana است.

REVIEW & COMMENT