STRIGOUS MEANING IN ENGLISH

• Strigous Definition & Synonyms

  1. (a.) Strigose.


RECENT SEARCHES