MYELON DEFINITION & SYNONYMS

• Myelon

  1. (n.) The spinal cord. (Sometimes abbrev. to myel.)


• Myeloneura

  1. (n. pl.) The Vertebrata.