PHYTOCHIMY DEFINITION & SYNONYMS

• Phytochimy

  1. (n.) Phytochemistry.